کتاب‌ها

درشکار لحظه

در شکارِ لحظه‌ها

یک بغل رز برای اسبهای کهر

یک بغل رُز برای اسبِ کَهَر

خده در خانه‌ي تنهایی

خنده در خانه‌ی تنهایی

مردی آن‌ور خیابان، زیر درخت

مردی آن‌ورِ خیابان، زیرِ درخت

خودسر

خودسَر

سنگینی دیگران

فهرست